Návrhy, projekce, revize chlorovacích zařízení a školení - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Chlor
Návrhy, projekce, revize chlorovacích zařízení a školení

GHC Invest navrhuje a projektuje umístění, rozvody, odebírání a dávkování plynného nebo kapalného chloru na základě specifických požadavků, přání, možností a záměrů budoucích odběratelů chloru. Jsou mezi nimi vodohospodářské společnosti, veřejné bazény i průmyslové podniky z chemické či jiné výrobní oblasti. Při vypracování návrhu a projektu vždy dbáme na zajištění maximální bezpečnosti, splnění všech zákonných norem a požadavků a také na ekonomiku realizace a následného provozu. Návrhy rovněž zcela respektují specifické chemické a fyzikální vlastnosti chloru a vždy vycházejí z dlouholetých praktických zkušeností při manipulaci a nakládání s chlorem v tlakových ocelových nádobách (lahve a sudy). Projekty jsou vytvářeny odbornými pracovníky společnosti GHC Invest a ve spolupráci s dalšími odborníky z renomovaných firem a organizací jako je např. ITI, TÜV, IPB atd.   

 

 

Projekce, stavba a vybavení nových chloroven

 

Již při projektové přípravě nových vodárenských zařízení či veřejných bazénů, koupališť a aquaparků, je nutné pečlivě zvážit a zapracovat vhodné umístění, kapacitu, vybavenost a bezpečnost systémů dávkování chloru do upravované vody. I když platné předpisy, normy a vyhlášky nejsou extrémně složité, je třeba již od počátku projekčních příprav na tyto požadavky myslet a vše přizpůsobit tomu, aby byly splněny. Pozdější předělávání a doplňování stavby působí většinou obrovské technické potíže, které celou stavbu zcela zbytečně prodražují a komplikují. Důležitými parametry pro správné navržení kapacity dávkování chloru je typ upravované vody (pitná, bazénová, procesní, atd.), průtok upravované vody, prostorové umístění provozního skladu chlorových nádob a umístění vlastního systému dávkování chloru. Při výpočtu kapacity chlorového sytému je třeba zohledňovat tlakové ztráty v podtlakovém rozvodu chloru, možnosti umístění dávkovacího injektoru do systému rozvodu vody a dbát na zajištění vhodného proudění upravované vody.

 

Vzhledem k nebezpečnosti chloru je nanejvýš vhodné, aby jak projekci a přípravu, tak také vlastní montáž a realizaci dávkování chloru vždy prováděla zkušená, odborně zdatná společnost, která má široké vědomosti o vlastnostech chloru, zná všechny příslušné normy, vyhlášky a nařízení a disponuje odborníky ze svých řad, kteří mají osvědčení a oprávnění k provádění montáží a oprav plynových zařízení s mediem chlor.  Ideální je, aby montážní a dodavatelská firma současně provedla i tlakovou zkoušku chlorového systému a vystavila revizní zprávu. Tuto zprávu může vystavit jen osoba s osvědčením k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení s mediem chlor.

 

 

Revize chlorového zařízení

 

Zajistíme pro vás provedení výchozí nebo provozní revize na všechna chlorová zařízení, která se používají ve vodárnách k úpravě pitné vody, ve veřejných bazénech k desinfekci bazénové vody a ve všech chemických a strojírenských provozech. Zajišťujeme provádění revizí vyhrazených plynových zařízení na plynný či kapalný chlor jak v tlakové tak samozřejmě i podtlakové části.

 

 

Pravidelný servis, údržba a prohlídky

 

Provádíme pravidelné odborné prohlídky provozovaných chlorových zařízení zahrnující kontrolu celého systému, kontrolu pojistných ventilů, kontrolu těsnosti a kontrolu funkčnosti všech komponent a bezpečnostních prvků. Provádíme také servis a údržbu všech komponent rozvodů a dávkování chloru. Pravidelnou péčí a kontrolou se prodlužuje životnost zařízení a zvyšuje se celková bezpečnost, zároveň se průběžně vyřeší drobné problémy a včas odstraní závady, které by si jinak mohly v budoucnu vyžádat značné investice v podobě řešení případných havárií či v podobě nákladné rekonstrukce celého chlorového zařízení. V rámci servisu všech systému rozvodů a dávkování chloru po dobu revize či opravy jednotlivých prvků bezplatně zapůjčujeme náhradní kus tak, aby chod chlorového hospodářství a dávkování chloru nemuselo být přerušeno či omezeno. Jsme schopni provést servis a dodávku náhradních dílů na všechny systémy rozvodů a dávkování plynného chloru jak ve vodárenských společnostech, tak na veřejných bazénech, koupalištích a v průmyslových podnicích.

 

 

Školení a poradenství

 

Provádíme pravidelná školení pro své zákazníky a seznamujeme je s novými technickými a bezpečnostními možnostmi. Zajišťujeme i pravidelné povinné proškolování obsluhy chlorových provozů a vydáváme příslušné protokoly, zprávy a osvědčení. Obraťte se na nás při jakýchkoliv otázkách či problémech s umístěním, rozvodem, dávkováním a dodávkami chloru, poradíme vám a uděláme maximum proto, abychom společně nalezli ekonomicky, logisticky, technologicky i legislativně přijatelné řešení.

 

Jak vlastní montáž, revize, servis a prohlídky chlorových zařízení, tak také školení a poradenství zajišťují buď vyškolení odborní kmenoví zaměstnanci společnosti GHC Invest nebo externí specialisté s dlouholetou praxí, zkušenostmi a samozřejmě s veškerými odbornými atesty, oprávněními a osvědčeními tyto činnosti provádět. Revize chlorových zařízení, tlakové zkoušky a odborné prohlídky jsou prováděny dle normy ČSN 75 5050, školení obsluhy je pak prováděno dle vyhlášky č. 21/1971 Sb. §5 čl. 2.

 

Všichni pracovníci, kteří se na pracích podílejí mají :

oprávnění k montážím a opravám plynových chlorových zařízení

osvědčení o odborné způsobilosti k provádění montáží a oprav plynových zařízení s mediem chlor 

osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení s mediem chlor   

 

 

 

(06.10.2009)