Bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Chlor
Bezpečnostní prvky a ochranné pomůcky

S vědomím nebezpečnosti chloru jako toxické chemické látky a důležitosti bezpečného zacházení s ním jsme vyvinuli bezpečnostní vybavení GHC pro chlorové tlakové nádoby a doporučujeme jej používat ve svých provozech všem uživatelům plynného chloru. Používání bezpečnostní výbavy GHC však nemá vliv na povinnost dodržovat platné předpisy a předepsaná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní vybavení pro práci s chlorem bylo speciálně vyvinuto pro v České republice nejčastější používané chlorové tlakové ocelové lahve o obsahu 65 kg a tlakové ocelové sudy o obsahu 600 kg. Při používání jiných typů nádob je nutno předem prověřit vhodnost aplikace daných bezpečnostních prvků v případě nehody.

 

Tlakové nádoby na chlor podléhají přísným bezpečnostním předpisům. Každých pět let se provádí zkouška bezpečnosti chlorové nádoby. Také chlorové ventily se mají kontrolovat společně s chlorovými obaly při periodických zkouškách každých pět let. Naše společnost z bezpečnostních důvodů vyměňuje v této lhůtě chlorové ventily vždy za nové. Bez ohledu na to však nelze vyloučit vznik netěsností, především v oblasti ventilů. Netěsnosti se však mohou objevit i na stěně nebo dně chlorové lahve či sudu. Dle zkušeností jsou poškození tlakových nádob na chlor způsobovány především neodbornou manipulací, korozí a mechanickým namáháním. Pokud je poškození spojeno se vznikem netěsnosti, je třeba co nejrychleji zasáhnout, protože unikající chlor představuje vážné nebezpečí pro osoby i pro životní prostředí.

 

Bezpečnostní sady pro řešení úniků chloru

 

Pro rychlé utěsnění chlorových nádob při únicích chloru byly vyvinuty speciální bezpečnostní sady, ty umožňují rychlé a spolehlivé zajištění netěsných chlorových nádob. Jsou logickým výsledkem vývoje na základě našich více jak šedesátiletých zkušeností s chlorem. Aby bylo vždy zajištěno, že v případě použití bezpečností výbavy, bude každý výkon proveden bez nejmenší chyby, je třeba správné zacházení a jednotlivé postupy pravidelně procvičovat a opakovat.

 

Netěsnosti vzniklé v oblasti ventilu chloru

Na okamžité, těsné a bezpečné zakrytí chlorového ventilu na chlorové lahvi při poškození ventilu či netěsnosti ventilu slouží bezpečnostní sada pro netěsnosti chlorového ventilu na ocelové chlorové lahvi. Jednoduchým uzavřením netěsného chlorového ventilu pod bezpečnostní klobouček s těsněním se zabrání šíření chloru do okolí a chlorová láhev se tak může bezpečně převézt na odsátí chloru do plnící stanice. Pokud je chlorovna touto sadou vybavena, několikanásobně se zvýší bezpečnost chlorového provozu a při okamžitém použití v případě potřeby je možné předejít a zabránit újmě na zdraví obsluhy či jiných osob. Sada obsahuje bezpečnostní klobouček s odsávacím ventilem, dvě těsnění pod klobouček, stranový klíč č. 32 a přehledný návod k obsluze.

Postup při použití bezpečnostní sady pro netěsnosti chlorového ventilu na ocelové chlorové lahvi:

Uzavřete chlorový ventil (nejlépe momentovým klíčem) a dotáhněte bezpečnostní převlečnou matici na připojovacím závitu chlorového ventilu (použít stranový klíč 36). Pokud chlor ještě stále uniká, je nutno provést s použitím bezpečnostní výbavy pro netěsnosti chlorového ventilu postupně následující kroky. 

1.    Postavit chlorovou láhev do svislé polohy.

2.    Pečlivě očistit závit hrdla lahve (kam se v normálním případě našroubovává kryt ventilu).

3.    Pečlivě očistit těsnicí plochu prstence hrdla lahve.

4.    Na těsnicí plochu, pod závit hrdla lahve, položit dvě plochá těsnění. Pod bezpečnostní klobouček s odsávacím ventilem se musí vždy umístit dvě těsnění, která jsou dodávána v bezpečnostní sadě. Při použití jen jednoho těsnění se těsnění kroutí a shrnuje, bezpečnostní klobouček pak dobře netěsní a nelze dotáhnout.

5.    Uzavřít odsávací ventil bezpečnostního kloboučku a dotáhnout bezpečnostní převlečnou matici na připojovacím závitu tohoto ventilu (použít stranový klíč č. 36).

6.    Na chlorovou lahev přes netěsný ventil nasadit bezpečnostní klobouček, našroubovat jej a pevně dotáhnout (klíč č. 32).

7.    Zkontrolovat těsnost parami čpavku ze čpavkové vody. Po přiložení otevřené lahvičky se čpavkovou vodou do těsného okolí zakrytého chlorového ventilu bezpečnostním kloboučkem se nesmí objevit bílá mlha, která by signalizovala stálý únik chloru. 

8.    Takto zabezpečenou chlorovou láhev s utěsněným poškozeným ventilem je nutné umístit na bezpečné místo a připravit ji pro zpětný odvoz.

9.    Ihned informovat nadřízené.

 

Netěsnosti vzniklé na stěně nádoby u ocelových tlakových lahví o obsahu 65 kg chloru

Na okamžité, těsné a bezpečné zakrytí a utěsnění poškozeného povrchu ocelové chlorové lahve, ze které uniká chlor, se používá bezpečnostní sada pro netěsnosti povrchu těla ocelové chlorové lahve. S takto ošetřenou a utěsněnou lahví je možné vyčkat na příjezd pracovníků společnosti GHC Invest s bezpečnostním tlakovým kontejnerem pro chlorové lahve, kam je poškozená lahev vložena a hermeticky uzavřena. Kontejner je pak převezen na odsátí chloru a likvidaci chlorové lahve do plnící stanice. Pokud je chlorovna touto sadou vybavena, několikanásobně se zvýší bezpečnost chlorového provozu a při okamžitém použití v případě potřeby je možné předejít a zabránit újmě na zdraví obsluhy či jiných osob.

Postup při použití bezpečnostní sady pro netěsnosti povrchu těla ocelové chlorové lahve: 

1.    Pootočit láhev tak, aby netěsné místo směřovalo vzhůru.

2.    Netěsné místo pečlivě očistit.

3.    Na netěsné místo přiložit těsnění z Vitonu.

4.    Na těsnění přiložit přítlačnou desku.

5.    Dlouhý řetěz omotat okolo nádoby, konec řetězu zavěsit do háku napínacího bloku.

6.    Krátký řetěz zavěsit do háku napínacího bloku.

7.    Dlouhý řetěz zaháknout do zkracovací čelisti krátkého řetězu.

8.    Napínací šroub našroubovat do závitu napínacího bloku. Otáčením napínacího šroubu přitlačit přítlačnou desku k těsnění (použít stranový klíč č. 30).

9.    Zkontrolovat těsnost parami čpavku ze čpavkové vody. Po přiložení lahvičky se čpavkovou vodou do těsného okolí utěsněného poškozeného místa chlorové tlakové nádoby se nesmí objevit bílá mlha, která by jinak signalizovala stálý únik chloru.

10.  Takto zabezpečenou chlorovou nádobu s utěsněným poškozeným povrchem je nutné umístit na bezpečné místo a připravit ji pro zpětný odvoz.

11.  Ihned informovat nadřízené.

 

Netěsnosti vzniklé na stěně nádoby u ocelových tlakových sudů 600 kg chloru

Na okamžité, těsné a bezpečné zakrytí a utěsnění poškozeného povrchu ocelového chlorového sudu s vnějším průměrem 800 mm, ze kterého uniká chlor, se používá bezpečnostní sada pro netěsnosti povrchu těla ocelového chlorového sudu. S takto ošetřeným a utěsněným sudem je možné vyčkat na příjezd pracovníků společnosti GHC Invest s bezpečnostním tlakovým kontejnerem pro chlorové sudy, kam je poškozený sud vložen a hermeticky uzavřen. Kontejner je pak převezen na odsátí chloru a likvidaci chlorového sudu do plnící stanice. Pokud je chlorovna touto sadou vybavena, několikanásobně se zvýší bezpečnost chlorového provozu a při okamžitém použití v případě potřeby je možné předejít a zabránit újmě na zdraví obsluhy či jiných osob.

Postup při použití bezpečnostní sady pro netěsnosti povrchu těla ocelového chlorového sudu:

1.    Pootočit sud tak, aby netěsné místo směřovalo vzhůru.

2.    Netěsné místo pečlivě očistit.

3.    Na netěsné místo přiložit těsnění z Vitonu.

4.    Na těsnění přiložit přítlačnou desku.

5.    Dlouhý řetěz omotat okolo nádoby, konec řetězu zavěsit do háku napínacího bloku.

6.    Krátký řetěz zavěsit do háku napínacího bloku.

7.    Dlouhý řetěz zaháknout do zkracovací čelisti krátkého řetězu.

8.    Napínací šroub našroubovat do závitu napínacího bloku. Otáčením napínacího šroubu přitlačit přítlačnou desku k těsnění (použít stranový klíč č. 30).

9.    Zkontrolovat těsnost parami čpavku ze čpavkové vody. Po přiložení lahvičky se čpavkovou vodou do těsného okolí utěsněného poškozeného místa chlorové tlakové nádoby se nesmí objevit bílá mlha, která by jinak signalizovala stálý únik chloru.

10.  Takto zabezpečenou chlorovou nádobu s utěsněným poškozeným povrchem je nutné umístit na bezpečné místo a připravit ji pro zpětný odvoz.

11.  Ihned informovat nadřízené.

 

 

Ostatní úniky a netěsnosti všeho druhu

 

V případě, že dojde k poškození chlorové tlakové nádoby, které nelze zcela utěsnit pomocí bezpečnostních sad pro netěsnosti ventilu nebo stěn nádoby, je nutné poškozenou nádobu zabezpečit a připravit na odvoz. Společnost GHC Invest disponuje bezpečnostními tlakovými kontejnery pro převoz poškozených tlakových nádob na chlor, do kterých se chlorový obal hermeticky uzavře. Pak je možné jej bezpečně převézt na odsátí chloru a odbornou likvidaci.

Přípravná opatření

V první řadě je nutné provést záchranu poraněných případně evakuaci ohrožených osob. Netěsné tlakové nádoby na chlor by měly zůstat v místnosti určené pro chlorové nádoby (sklad chloru či chlorovna), aby nemohlo dojít k úniku chloru do ovzduší. Je nutné uzavřít dveře chlorového skladu či chlorovny a pokud je to možné zapnout neutralizaci nebo sprchování. Je důležité zajistit areál a sledovat směr větru. Jako osobní ochranný prostředek se použije kompletní ochranná maska s dýchacím filtrem. Při větších netěsnostech a v prostorách zamořených plynem je při práci nutno používat speciální, tzv. těžkou ochranu dýchání a vhodné ochranné oděvy. Při větším rozsahu úniku chloru je vždy nutné informovat hasiče a policii. Na koupalištích a plaveckých stadiónech je nutné místním rozhlasem informovat návštěvníky o technické závadě a zařídit vyklizení areálu.

Následná opatření

Bezpečnostní sady GHC slouží pro dočasné zajištění netěsných tlakových nádob na chlor. Zásadně vždy platí, že je třeba netěsné ocelové nádoby vždy co nejrychleji vyprázdnit (např. nadávkováním chloru do vody). Není-li to možné, je nutné chlorovou nádobu co nejrychleji uložit a uzavřít v bezpečnostním tlakovém kontejneru. V kontejneru je pak chlorová nádoba odvezena do plnící stanice, kde se náplň odsaje a následně je nádoba odborně zlikvidována.

 

Telefonní čísla na pracovníky GHC Invest, kde je možné požádat o rychlý zásah, přivezení bezpečnostního kontejneru, uložení poškozené chlorové nádoby do kontajneru a odvoz této nádoby k odborné likvidaci:

Jindřich Bartoň       603 288 090
Ladislav Krpec 605 281 560
Petr Otáhal   739 560 310
David Pavlík 603 101 628

 

 

Ochranné pomůcky pro manipulaci s chlorem

 

Při manipulaci s plynným chlorem a roztoky obsahujícími chlor je nutno dodržovat platné předpisy a bezpečnostní opatření. Společnost GHC Invest nabízí řadu speciálních produktů pro bezpečnou manipulaci s chlorem v tlakových nádobách, které ulehčí práci (např. vozík na chlorové lahve), a také ochranné pomůcky, které by měly být součástí každého chlorového provozu. Tyto základní ochranné pomůcky mohou v případě nehody nebo úniku chloru zabránit ohrožení zdraví či dokonce života osob pracujících v chlorových provozech. Všechny potřebné ochranné pomůcky pro práci s plynným chlorem a pro zajištění maximální bezpečnosti, pohromadě, přehledně a na jednom místě, obsahuje bezpečnostní kufřík pro práci v chlorovnách.

Kufřík obsahuje:

1x celoobličejovou ochrannou masku s pouzdrem

2x chlorový filtr pro ochrannou masku

1x zkušební lahvičku se čpavkovou vodou

1x balení chlorového těsnění pro připojení chlorátoru či potrubí na chlorový ventil (25 ks)

1x bezpečnostní klobouček s odsávacím ventilem pro zakrytí a utěsnění netěsného nebo poškozeného
     chlorového ventilu na chlorové lahvi

2x těsnění pod bezpečnostní klobouček

1x stranový klíč č. 32 pro utažení bezpečnostního kloboučku

1x stranový klíč č. 36 pro utahování a povolování bezpečnostní převlečné matice na chlorovém ventilu

1x bezpečnostní převlečná matice na chlorový ventil

 

Jak  bezpečně zacházet a manipulovat s chlorovými obaly a ventily?

 

V přiloženém souboru najdete pravidla a doporučení jak bezpečně a správně nakládat s chlorovými tlakovými obaly a ventily, která jsme pro své zákazníky sestavili. Tato pravidla jsou shrnutím více jak šedesátiletých praktických zkušeností práce s chlorem, výběrem důležitých bodů normy ČSN 755050 a také důležitých předpisů a doporučení, která jsou platná v zemích Evropské unie. Dodržování těchto pravidel je povinné pro odběratele chloru, kteří chlor odebírají v pronajatých chlorových obalech společnosti GHC Invest. Ty jsou standardně vybaveny novým typem chlorových ventilů, jež jsou ručně uzavíratelné. Pro správné a bezpečné uzavírání těchto chlorových ventilů na chlorových tlakových lahvích a sudech se doporučuje používat momentový klíč GHC, který má předem nastavený kroutící moment 7 Nm. Dosáhnete tak dokonalého uzavření chlorového ventilu, ale zároveň zamezíte případnému přetažení ventilu a jeho poškození vymáčknutím chlorového těsnění uvnitř.

 

Důležité je také vždy po uzavření chlorového ventilu a odpojení prázdného chlorového obalu od odběrného místa bezpečné zakrýt a utěsnit připojovací závit chlorového ventilu bezpečnostní převlečnou maticí. Bez toho se chlorové tlakové lahve či sudy nesmí transportovat, stejně tak jako bez nasazeného ochranného kloboučku na láhvi nebo ochranného víka na sudu. Ostatní aspekty týkající se této problematiky a  další možná opatření pro zvýšeni bezpečnosti chlorového provozu najde v prezentaci zde.

(13.10.2009)