Teplosměnné nemrznoucí antikorozní kapaliny Antifrogen - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Technické chemikálie
Teplosměnné nemrznoucí antikorozní kapaliny Antifrogen

Pro všestranné použití ve vytápěcích a chladících systémech dodáváme pod značkou ANTIFROGEN špičkové nemrznoucí teplosměnné kapaliny s antikorozními inhibitory. Produkty řady Antifrogen jsou roztoky teplosměnných kapalin vytvořené na bázi glykolu - Antifrogen N, Antifrogen L a Antifrogen SOL (SOL HT); nebo na bázi draselné soli kyseliny mravenčí – Antifrogen KF. Veškeré druhy nabízí spolehlivou ochranu před mrazem (dle ředění) a obsahují speciální složky složky (antikorozní inhibitory), které účinně chrání váš topný či chladící systém před korozí tím, že na vnitřním povrchu potrubí vytvoří ochrannou vrstvu. Produkty Antifrogen se úspěšně prodávají a používají již více než 50 let. Díky svým vlastnostem, vysoké kvalitě a spolehlivosti jsou v současnosti lídrem na trhu nemrznoucích teplosměnných kapalin.

Produkty řady Antifrogen mohou být použity pro:
♦ centrální vytápění
♦ podlahové vytápění
♦ tepelná čerpadla
♦ systémy rekuperace tepla
♦ klimatizace
♦ chladící a mrazící systémy (i v potravinářském průmyslu)
♦ solární vytápění
♦ kontrolu těsnosti systému – jako kapaliny pro zjišťování úniků
♦ hasící látky v postřikovacích systémech
♦ antikorozní ochranné vrstvy v potrubí


 Použitelnost jednotlivých typů kapalin Antifrogen je dána jejich fyz. vlastnostmi a teplotami dosahovanými v dané aplikaci:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při výběru správného typu  Antifrogenu je potřeba zohlednit teploty dosahované v systému a požadavky na mrazuvzdornost a také zdravotní nezávadnost jednotlivých produktů. V zásadě lze postupovat takto:
Žádné speciální požadavky? => Antifrogen N
Nutná toxikologická a fyziologická nezávadnost? => Antifrogen L, Antifrogen KF
Použití v solárně termických aplikacích? => Antifrogen SOL, SOL HT
Nízká viskozita při velmi nízkých teplotách? => Antifrogen KF

Produkt

Doporučené
ředění

Chlazení Topení Solární
ohřev
Chlazení/topení
v potravinářství
Antikorozní
ochrana
Detekce
úniku kapalin
Hasicí
médium
Antifrogen N 20 %      
Antifrogen L 25 %    
Antifrogen SOL 100 %          
Antifrogen SOL HT 100 %          
Antifrogen KF  50 %          


Ochrana před zamrznutím

Ideálním teplosměnným médiem je samozřejmě obyčejná voda a to jak z hlediska přenosu tepla, tak i z pohledu ceny. Její použití je však omezené díky vysoké objemové roztažnosti při zamrznutí a nelze ji proto použít v chladicích systémech, kde jsou dosahovány teploty pod 0 °C, a dokonce ani v topných systémech, které nejsou v provozu kontinuálně a potrubí s vodou by mohlo být vystaveno působení venkovních teplot pod bodem mrazu. Účinky mrazu na takovéto potrubí z různých materiálů jsou značně devastující a náklady na údržbu a opravy několikanásobně převyšují úsporu na levnější teplosměnné kapalině. V chladicích a vytápěcích systémech, ale i v mnoha dalších aplikacích je proto nutné používat teplosměnná média s dobrým přenosem tepla, ale zároveň mrazuvzdorností až do teplot hluboko pod bodem mrazu. Právě takovými kapalinami jsou produkty řady Antifrogen. Pro stanovení mrazuvzdornosti směsí Antifrogen jsou k dispozici speciální testery. Mimo nich lze mrazuvzdornost stanovit i pomocí hustoty změřené hustoměrem, případně refraktometricky (pomocí indexu lomu).


Ochrana proti korozi

Dalším logickým požadavkem na kvalitní náplň topných a chladicích systémů, u nichž jsou v mnohých případech rozvody teplosměnných kapalin provedeny z kovového potrubí, je kvalitní ochrana proti korozi, respektive minimální korozivní účinky náplně na běžně používané kovy. Právě účinky antikorozních inhibitorů odlišují vysoce kvalitní teplosměnné a nemrznoucí kapaliny od těch méně kvalitních či nespolehlivých. Ve správném a účinném inhibitoru tkví také know-how kapalin Antifrogen.

Rez je věčný nepřítel kovových potrubních systémů a může způsobit celkovou destrukci potrubí stejně jako drobné úniky náplně. Běžnými jevy jsou kromě bodové koroze či korozního povlaku i zcela ucpané potrubí. Navíc dochází v potrubí k značnému nárůstu mikroorganismů (bakterie, houby, řasy apod.), které jsou živeny z nečistot vzniklých korozí. Kovové potrubí naplněné směsí Antifrogenu je účinně chráněno proti korozi, protože inhibitorní složka kapaliny aktivně zabraňuje korozivním vlivům vytvořením ochranné vrstvy na povrchu kovu, která brání oxidaci kovů. Antifrogen disponuje zbytkovou alkalitou na vyrovnání kyselých složek směsi a má optimální chemicky indiferentní pH, takže jsou plně eliminovány korozivní vlivy jak kyselých tak příliš zásaditých kapalin. Kovové potrubí má díky Antifrogenu zajištěnu efektivní a dlouhodobou ochranu před korozí, což znatelně prodlužuje životnost celého topného/chladicího systému. 


Oblasti použití nemrznoucích teplosměnných antikorozních kapalin Antifrogen

Nejuniverzálnější z ucelené řady produktů, Antifrogen N a Antifrogen L, jsou ideální pro použití ve veškerých topných a chladicích systémech jak oblasti průmyslu a dopravy, tak ve stavebnictví respektive technického zařízení budov. Tyto univerzální přenašeče tepla najdou využití s různých systémech od chlazení obřích turbín po vyhřívání trávníků fotbalových stadionů. Antifrogen L je díky své toxikologické a fyziologické nezávadnosti obzvláště vhodný také jako náplň do klimatizačních jednotek. Spolu s Antifrogenem KF je však určen především pro chlazení v potravinářském průmyslu a maloobchodě. Antifrogen KF je díky své odolnosti vůči extra nízkým teplotám, při nichž si udržuje nízkou viskozitu, přímo ideální pro použití v mrazírnách, v systémech pro výrobu ledu a tancích na jeho skladování. Velice rozšířené je jeho využití jako chladiva pro kluziště a sportovní haly s ledovou plochou.


Antifrogen L je první nemrznoucí směs založená na glykolu, která je schválená německou certifikační společností (VdS Schadenverhütung – důvěra díky bezpečnosti – prevence škod; no. G 4040093) pro využití této látky jako hasicího média. Směs Antifrogenu L s vodou se používá pro hašení požárů třídy A jako nemrznoucí hasicí médium do rozstřikovačů v prostředí, kde dochází k namrzání, např. v mrazících boxech mrazíren nebo ve vnějších prostorách, a to v koncentracích 25% - 38 % (mrazuvzdornost – 10 °C až - 20 °C).


Díky svým skvělým fyzikálním vlastnostem jsou Antifrogeny hojně používány i v systémech obnovitelných zdrojů energie. Antifrogen N nebo L se používá na chlazení turbín větrných elektráren stejně tak jako teplosměnná kapalina velice vhodná do tepelných čerpadel, jež jsou v poslední době velmi oblíbenou alternativou nebo doplňkem standardních otopných systémů. Nasazení Antifrogenu L v systémech využívajících geotermální energii vyplývá z jeho toxikologické nezávadnosti, díky níž může být v souladu s vyhláškou v takovýchto aplikacích nasazen jakožto látka, která není vodě nebezpečná. Pro veškeré solárně termické aplikace byl vyvinut v řadě Antifrogen speciální produkt, který plně respektuje specifika solárních systémů. Antifrogen SOL a Antifrogen SOL HT (high temperature) vynikají odolností při vysokých teplotách, které jsou zejména ve vakuových solárních aplikacích běžně dosahovány. Kapaliny Antifrogen jsou vyrobeny tak, aby nejen účinně přenášely teplo a bránily zamrzání, ale také aby pečlivě chránily celý systém, všechny rozvody, čerpadla a pracovní jednotky. Prodlužuje se tak životnost celého zařízení a díky méně časté potřebě servisních zásahů se také významně zlevňuje jeho provoz.


Fyzikální vlastnosti

Kapaliny Antifrogen vykazují specifické fyzikální vlastnosti, které je předurčují na použití v topných a chladicích systémech jako skvělé přenašeče tepla s nízkým bodem tuhnutí. Nejlepším přenašečem tepla je sice voda, ale Antifrogen při nižších koncentracích (ovšem dostatečných pro zabezpečení náležité mrazuvzdornosti) dosahuje také vynikajících hodnot. Rozhodující koeficient přenosu tepla běžně používané směsi Antifrogenu s vodou se jen nepatrně liší od koeficientu samotné vody při přenosu tepla z radiátorů do prostředí. V takových případech je množství tepla, které lze převést směsí Antifrogenu s vodou, prakticky stejné jako u vody samotné a výměníky tepla se nemusí měnit. Při běžných teplotách Antifrogen nevykazuje vyšší viskozitu než voda těsně nad bodem mrazu. Při nízkých teplotách a vyšších koncentracích se kapaliny Antifrogen stávají viskózními. Vzhledem k vyšší hustotě a viskozitě směsi Antifrogenu s vodou oproti vodě samotné je třeba brát při výpočtech v potaz vyšší pokles tlaku v potrubí systému.

Na křivce mrazuvzdornosti je znázorněno, že ani při použití ředění „jen“ do – 20°C nedochází při tuhnutí produktu k nežádoucímu popraskání potrubí v systému, neboť při tuhnutí směsi pod bod krystalizace se z produktu nevytváří led, ale pouze ledová tříšť, která nemá destruktivní účinek na potrubí. Navíc pří průchodu bodem krystalizace nedochází ani ke zpětnému oddělení složek směsi Antifrogenu s vodou. Pro dosažení správných fyzikálních parametrů je nutné při ředění na požadovanou koncentraci Antifrogen po přidání příslušného množství vody řádně a důkladně promíchat.


Chemické vlastnosti

Původcem skvělé antikorozní ochrany u Antifrogenu je inhibitorní složka, kterou obsahuje.  Ta se stará o aktivní ochranu před korozí různých kovů (měď, mosaz, měkká pájka, ocel, litina, hliníková slitina), zajišťuje zbytkovou alkalitu (vyrovnání alkality k ochraně před kyselými komponenty), upravuje pH (chemicky indiferentní medium) a spolu ostatními přísadami (lapač kyslíku, stabilizátor tvrdosti, odpěňovač, barviva, indikátor UV) umožňuje dosažení požadovaných nadstavbových vlastností. Antikorozní inhibitor, který obsahuje Antifrogen, trvale chrání jak kovy chladících a topných systémů, tak i kombinované systémy před vznikem koroze i před vznikem kotelního kamene.  Efektivita použitého antikorozního inhibitoru je pravidelně kontrolována výrobcem dle známé zkušební metody pro kontrolu protikorozní ochrany ASTM D 1384 (American Society for Testing and Materials). Při standardizovaném korozivním testu jsou destičky z různých kovů poskládány v přesně daném pořadí. Simuluje se tak i vliv tzv. galvanické koroze, ke které dochází, pokud jsou korozivnímu prostředí poblíž sebe vystaveny dva různé kovové materiály s odlišnou korozivní odolností. U méně ušlechtilého kovu zde dochází díky galvanickým jevům k nárůstu koroze oproti normálu, k čemuž dochází i u kombinovaných instalací potrubních rozvodů z různých kovových materiálů. Pokud je to možné, nedoporučuje se použití pozinkovaného potrubí, protože všechny směsi glykolů s vodou rozpouštějí zinek, použití potrubí z plastu je naopak zcela bezproblémové.

 Následující grafy ukazují skvělé výsledky produktů řady Antifrogen N (žlutá), L (tmavě modrá) a SOL (zelená) při standardizovaném korozivním testu ve srovnání s vodou (světle modrá) nebo glykoly bez antikorozních inhibitorů (šedá):
(nízké hodnoty znamenají minimální korozi)

  

Proč zvolit právě Antifrogen:
♦ více než 50-ti leté zkušenosti
♦ Antifrogen = nejprodávanější na trhu
♦ dokonalá ochrana proti zamrznutí i korozi díky 
speciálně vyvinutým inhibitorům 
♦ účinnější než běžné glykolové kapaliny (prokazatelně vyšší ochrana proti korozi)
♦ osvědčil se při použití i v náročných podmínkách (otevřené systémy, 
kombinované
   instalace z různých i neušlechtilých kovů, již existující koroze)
♦ kvalitní produktový servis zdarma, špičkové poradenství, podrobná dokumentace
♦ testováno TÜV, přesné analýzy zaslaných vzorků
♦ podpora projekčních kanceláří a technologů


Antifrogen N

je čirá, světle žlutá nemrznoucí kapalina. Obsahuje více než 92% ethylenglykolu společně s určitým podílem vody, organických a anorganických solí; ty jsou zde obsaženy v dobře vyváženém poměru a působí jako antikorozní inhibitor s velmi dlouhým účinkem. Antifrogen N je díky svým vlastnostem využíván jako teplosměnné médium a je určen pro použití v uzavřených topných systémech, tepelných čerpadlech a dále jako chladící médium v průmyslových chladících zařízeních. Zároveň se používá jako kapalina pro detekci úniků tekutin. Směs Antifrogen N s vodou je možno bezpečně použít ve velkém rozsahu teplot: od – 35 °C až do + 150 °C. Minimální použitelná koncentrace (ředění) pro zajištění dostatečného antikorozního účinku je 20% (v této koncentraci je zaručena mrazuvzdornost směsi do – 10 °C). Produkt je certifikován dle systému jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001, čímž je trvale zajištěna vysoká kvalita tohoto produktu. Antifrogen N je před použitím vždy potřeba naředit vodou.

Antifrogen N nabízí použití jako:
♦ osvědčená teplosměnná kapalina pro průmyslové použití
♦ náplň použitelná od -35 °C do +150 °C
♦ kapalina pro topné systémy s teplou vodou
♦ médium pro tepelná čerpadla
♦ médium v systémech rekuperace tepla
♦ nemrznoucí náplň chladících systémů
♦ kapalina pro sledování úniků


Antifrogen L

je čirá, světle modrá nemrznoucí kapalina. Obsahuje více než 90% 1,2 – propylenglykolu s určitým podílem vody, organických a anorganických solí; ty jsou zde obsaženy v dobře vyváženém poměru a působí jako antikorozní inhibitor s velmi dlouhým účinkem,  který neobsahuje dusičnany, aminy a fosfáty. Antifrogen L je díky svým vlastnostem využíván jako nemrznoucí teplosměnné antikorozní médium do chladících, topných a solárních systémů, jako chladící médium v potravinářském a farmaceutickém sektoru, např. v pivovarech, mlékárnách, výrobnách zmrzliny, mrazírnách, závodech na zpracování ryb, atd. K tomu má Antifrogen L oficiální schválení jako hasicí médium do automatických hasicích zařízení. Směs Antifrogen L s vodou je možno bezpečně použít ve velkém rozsahu teplot: od – 25 °C až do + 150 °C. Minimální použitelná koncentrace (ředění) pro zajištění dostatečného antikorozního účinku je 25% (v této koncentraci je zaručena mrazuvzdornost směsi do – 10 °C). Produkt je certifikován dle systému jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001, čímž je trvale zajištěna vysoká kvalita tohoto produktu. Antifrogen L je před použitím vždy potřeba naředit vodou.

Antifrogen L je zdraví neškodný a nabízí použití jako:
♦ osvědčená teplosměnná kapalina pro potravinářský průmysl
♦ náplň použitelná od -25 °C do +150 °C
♦ kapalina pro topné a solární systémy
♦ médium pro tepelná čerpadla
♦ nemrznoucí náplň chladících systémů
♦ schválené hasicí médium pro automatické postřikovací systémy
♦ kapalina pro geotermální vrty

 
Antifrogen SOL (SOL HT)
je zeleně zabarvená, čirá tekutina vytvořená z vodného roztoku 1,2-propylenglykolu a vyšších glykolů (SOL HT jen vyšší glykoly), která se používá jako teplosměnné médium v solárních topných systémech; především pak tam, kde je solární systém vystaven vyšším přísunům tepla. Obsahuje také účinný antikorozní inhibitor pro ochranu potrubí v systému. Směs Antifrogen SOL je možno bezpečně použít ve velkém rozsahu teplot: od – 27 °C až do + 180 °C, Antifrogen SOL HT od – 23 °C až do + 200 °C. Produkt je certifikován dle systému jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001, čímž je trvale zajištěna vysoká kvalita tohoto produktu. Antifrogen SOL (SOL HT) vyhovuje všem požadavkům článku 3 normy DIN 4757 určené pro solární topné systémy. Produkt je předem naředěn deionizovanou vodou pro zaručení mrazuvzdornosti do přibližně – 27°C (SOL HT do -23 °C)

Antifrogen SOL (SOL HT) je zdraví neškodný a nabízí použití jako:
♦ osvědčená teplosměnná kapalina pro solární topné systémy
♦ náplň použitelná od -27 °C do +180 °C (SOL HT od -23 °C do +200 °C)
♦ medium pro termicky vysoce zatížené vakuové kolektory
♦ předem namíchaná náplň nemrznoucí do – 27 °C (SOL HT do -23 °C)
♦ universálně použitelná náplň solárních kolektorů
♦ medium s vynikající antikorozní ochranou


Antifrogen KF
je bezbarvá a čirá tekutina na bázi vodného roztoku draselné soli kyseliny mravenčí, která se díky svým vlastnostem používá jako nízkoviskózní, energeticky efektivní, vysoce chladicí kapalina (– 50 °C) v technických a potravinářských chladicích okruzích. Toto teplosměnné médium je vytvořeno pro maximální dosažitelnou mrazuvzdornost a navíc obsahuje antikorozní inhibitor – netoxickou látku, bez dusičnanů a aminů, která zajistí ideální ochranu před vznikem koroze v systému. Minimální použitelná koncentrace (ředění) pro zajištění dostatečného antikorozního účinku je 50% (v této koncentraci je zaručena mrazuvzdornost směsi do – 20 °C). Produkt je certifikován dle systému jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001, čímž je trvale zajištěna vysoká kvalita tohoto produktu.

♦ Antifrogen KF je zdraví neškodný a nabízí použití jako:
♦ osvědčená teplosměnná kapalina pro potravinářský průmysl
♦ náplň použitelná od cca -55 °C do +20 °C (krátkodobě až +80 °C)
♦ teplosměnné medium pro chlazení při nejnižších teplotách
♦ nízkoviskózní a energeticky efektivní médium
♦ nemrznoucí náplň chladicích systémů chladíren a mrazíren
♦ náplň chladicích systémů u zimních stadionů a ledových ploch

Více informací a technických údajů najdete v přiloženém katalogu. Pokud si nejste jisti ohledně použití teplosměnných kapalin Antifrogen ve Vašem systému, kontaktujte naše odborníky. Naši techničtí poradci Vám pomohou vybrat vhodný typ Antifrogenu právě pro Vaší aplikaci, zvolit správnou koncentraci a míru mrazuvzdornosti případně Vám pomohou zanalyzovat stávající stav, s ohledem na kvalitu, účinnost a antikorozní vlastnosti Vámi používaného mrazuvzdorného média. Všechny produkty Antifrogen dodáváme v PE kanystrech o obsahu 10, 30 a 60 l, ve 200 l sudech nebo IBC kontajnerech (1.000 litrů).

(06.10.2009)
Přiložené soubory